بسته ها پشتیبانی دارند؟

خیر، بسته ها خود آموز می باشند.