تا چه زمانی می تونم از بسته ها استفاده کنم؟

بسته های ما تاریخ انقضا ندارن و تا زمانی که انگلیش سوفار وجود داشته باشن تو حساب کاربری شما می مونن